Công văn cho phép công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải được tạm nộp tiền giao đất, thuê đất số 08/CV-TPH