Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 3489/TD-PCCC