Pháp lý dự án

Pháp lý dự án

Giấy phép Xây Dựng số 129/GPXD
Quyết định chủ trương chấp thuận nhà đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải thực hiện dự án đầu tư Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.
Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết
Quyết định về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện tại Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải.
Ủy nhiệm chi nộp ký quỹ theo Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (lần 1) ngày 06 tháng 02 năm 2018