Pháp lý dự án

Pháp lý dự án

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ SỐ 1017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Thuận. Quyết định chủ trương chấp thuận nhà đầu tư : Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải thực hiện dự án đầu tư Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG SỐ 1909/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh Bình Thuận. Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 1/500 SỐ 1943/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017. Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT SỐ 590/QĐ - UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh Bình Thuận. Quyết định về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện tại Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải.
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGHĨA TRANG PHÚC VĨNH HẰNG SỐ 1264/QĐ-UBND ngày 21 tháng 05 năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận
Ủy nhiệm chi nộp ký quỹ theo Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (lần 1) ngày 06 tháng 02 năm 2018