Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 668/QĐ-UBND