Pháp lý dự án

Pháp lý dự án

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NGHĨA TRANG PHÚC VĨNH HẰNG SỐ 1264/QĐ-UBND ngày 21 tháng 05 năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận
Ủy nhiệm chi nộp ký quỹ theo Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (lần 1) ngày 06 tháng 02 năm 2018
Văn bản thông báo kêt quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật số 2415/SXD-PTĐT&HTKT ngày 26 tháng 07 năm 2018 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Thuận. Thông báo kêt quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết (giai đoạn 1)
VĂN BẢN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI SỐ 1807/CCQLĐĐ-QHKH NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2017 CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TỈNH BÌNH THUẬN
Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình kè bảo vệ bờ biển số 1935/SNN-CCTL ngày 18 tháng 06 năm 2018 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận. Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình kè bảo vệ bờ biển phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.
Công văn cho phép công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải được tạm nộp tiền giao đất, thuê đất số 08/CV-TPH ngày 15 tháng 03 năm 2018 của công ty TNHH ĐT XD Trường Phúc Hải. Vê việc cho phép công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải được tạm nộp tiền giao đất, thuê đất của dự án "Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.