Pháp lý dự án

Pháp lý dự án

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 1112/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2019 của UBND Tỉnh Bình Thuận