QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 1/500 SỐ 1943/QĐ-UBND