Văn bản thông báo kêt quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình hạ tầng kỹ thuật số 2415/SXD-PTĐT&HTKT