Báo cáo số 05/2020/BC-TPH. Bình Thuận, ngày 08 tháng 05 năm 2020