Công văn cho phép công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải được tạm nộp tiền giao đất, thuê đất số 08/CV-TPH ngày 15 tháng 03 năm 2018 của công ty TNHH ĐT XD Trường Phúc Hải