Công văn khẳng định v/v hiệu lực pháp lý của Dự án Lấn biển bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long (Hamubay)