Công văn số 01/CV-TPH Bình thuận, ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải