Công văn số 15/2020/CV-TPH. TP. Phan Thiết, ngày 11 tháng 03 năm 2020