CÔNG VĂN VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN PHÁP LÝ VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN