[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-01-2020

Thi công hạ tầng khu vực 10ha
Thi công nhà mẫu
Tiến độ san lấp khu vực 10ha
Thi công tuyến kè