[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-01-2021

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Khu vực 4ha đã hoàn thành 95%

 

San lấp khu vực 13ha tiếp theo