[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-03-2021

Thi công hạ tầng và san lấp khu vực 10ha

 

Thi công hạ tầng và san lấp khu vực 10ha

 

San lấp khu vực 13ha kế tiếp