[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-04-2021

Khu vực 10ha đang thi công hạ tầng

 

Thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Kế hoạch san lấp và di dời tàu thuyền khu vực 13ha