[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-07-2019

Thi công tuyến kè
Thi công hạ tầng khu vực ven biển
Thi công hạ tầng khu vực ven biển
Tiến độ san lấp