[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-07-2021

Thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Thi công hoàn thiện tuyến kè 550m

 

Thi công hạ tầng khu vực 10ha