[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-08-2019

THI CÔNG TUYẾN KÈ
THI CÔNG VỈA HÈ VÀ CÂY XANH KHU VỰC VEN BIỂN
THI CÔNG VỈA HÈ VÀ CÂY XANH KHU VỰC VEN BIỂN
THI CÔNG TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN