[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-09-2019

TIẾN ĐỘ THI CÔNG TUYẾN KÈ

 

THI CÔNG HẠ TẦNG VÀ ĐƯỜNG VEN BIỂN
TIẾN ĐỘ SAN LẤP