[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-10-2019

THI CÔNG HỢP LONG TUYẾN KÈ
HẠ TẦNG KHU VỰC VEN BIỂN
TIẾN ĐỘ SAN LẤP