[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-11-2019

Hạ tầng khu vực ven biển
Thi công hợp long tuyến kè
Thi công hợp long tuyến kè
Tiến độ san lấp
Tiến độ san lấp