[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 15-11-2020

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha
Thi công nhà mẫu
Hoàn thiện hạ tầng khu vực 4ha