[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 28-02-2021

Tiến độ san lấp - Thi công hạ tầng khu vực 10ha
Hình ảnh thi công
San lấp khu vực 13ha kế tiếp