[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 29-02-2020

Thi công nhà mẫu
Thi công tuyến đường ven biển
Tiến độ san lấp