[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-04-2020

Thi công nhà mẫu
Thi công đường công vụ Trần Lê - Trương Văn Ly. Phục vụ dự án
Thi công đường công vụ, kè 360m. Chống sạt lở