[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-04-2021

Khởi công hoàn thiện tuyến kè 550m

Thi công hạ tầng khu vực 10ha

Khởi công hoàn thiện tuyến kè 550m