[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-06-2019

Thi công tuyến kè 550m

 

Tiến độ san lấp
Thi công hạ tầng khu vực ven biển