[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-06-2021

Khởi công hoàn thiện tuyến kè 550m

 

Thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Kế hoạch di dời tàu thuyền - San lấp khu vực 13ha