[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-09-2019

SAN LẤP - THI CÔNG TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN
THI CÔNG HẠ TẦNG VÀ TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN
SAN LẤP - THI CÔNG TUYẾN ĐƯỜNG VEN BIỂN
THI CÔNG TUYẾN KÈ
THI CÔNG HẠ TẦNG KHU VỰC VEN BIỂN