[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-09-2020

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha