[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-11-2019

Thi công hợp long tuyến kè
Hạ tầng khu vực ven biển
Tiến độ san lấp và thi công nhà mẫu