[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 30-11-2020

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha
Thi công nhà mẫu
Hạ tầng khu vực 4ha