[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-01-2021

Thi công hạ tầng và san lấp khu vực 10ha

 

Hạ tầng khu vực 4ha đã hoàn thiện 95%

 

San lấp khu vực 13ha kế tiếp