[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-03-2020

Tiến độ san lấp khu vực 10ha

 

Tiến độ thi công nhà mẫu

 

Thi công hạ tầng khu vực 10ha