[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-03-2021

Tiến độ thi công - san lấp hạ tầng khu vực 10ha

 

Tiến độ thi công - san lấp hạ tầng khu vực 10ha
San lấp khu vực 13ha kế tiếp