[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-07-2019

THI CÔNG HỢP LONG TUYẾN KÈ
THI CÔNG HẠ TẦNG KHU VỰC VEN BIỂN
TIẾN ĐỘ SAN LẤP