[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-07-2020

Hoàn thiện hạ tầng khu vực 4ha

 

Tiến độ san lấp - Thi công hạ tầng khu vực 10ha