[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-08-2019

THI CÔNG VỈA HÈ ĐƯỜNG VEN BIỂN
THI CÔNG HỢP LONG TUYẾN KÈ
THI CÔNG VỈA HÈ, CÂY XANH KHU VỰC VEN BIỂN