[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-10-2020

Tiến độ thi công hạ tầng và san lấp khu vực 10ha
Hoàn thiện hạ tầng khu vực 4ha
Khu vực 10ha - Nhà mẫu