[Hamubay - Phan Thiet] Tiến độ dự án 31-12-2018

Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng
Thi công hạ tầng