[HAMUBAY - PHAN THIẾT] TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 31-12-2020

Tiến độ san lấp và thi công hạ tầng khu vực 10ha

 

Thi công đường công vụ - Tuyến kè 360m

 

Hoàn thiện hạ tầng khu vực 4ha