Lịch trực Phòng, chống cơn bão số 9 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải