Ngày 24 tháng 10 ngày du lịch Phan Thiết

 

Ngày 24 tháng 10 ngày du lịch Phan thiết. Xét đề nghị của phòng Kỹ thuật - Đầu tư, Tổng Giám đốc giao ông Ngô Đức Trung chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách phê duyệt kinh phí và chỉ đạo thực hiện. Nhưng lưu ý phải xây dựng được phong trào huy động sức mạnh tập thể công ty, sức mạnh phong trào đoàn thanh niên Phường - Xã thành phố Phan thiết và người dân trong khu vực cùng hưởng ứng phong trào giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. Cách tổ chức là phải lấy sức mạnh trong dân và các tổ chức đoàn thể làm nền tảng lâu dài.

P. HCNS