Quyết định bổ nhiệm số 06/QĐBN-TPH ngày 23 tháng 11 năm 2018 về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Phúc Hải