Quyết định bổ nhiệm số 11/QĐBN-TPH ngày 12 tháng 06 năm 2019 về việc bổ nhiệm nhân sự