Quyết định bổ nhiệm số 15/QĐBN-TPH ngày 19 tháng 06 năm 2019 về việc bổ nhiệm nhân sự